همگروهی تیم ملی هندبال دختران ایران با سوئد، تونس و گینه - برگزیده ها