نگران بودجه دارویاری هستیم/فقط ۶۰۰۰ میلیارد پرداخت شده است - برگزیده ها