نجات ۶ خدمه لنج باری از غرق شدن در خلیج فارس - برگزیده ها