میزبانی شطرنج ایران از مسابقات آسیایی - برگزیده ها