میزان بیکاری موجود، شایسته استان مرکزی نیست - برگزیده ها