موارد ابتلا به آبله میمونی در آمریکا به ۸۰۰ تن نزدیک شد - برگزیده ها