مهم ترین باور من به عنوان یک میلیاردر خودساخته چیست - برگزیده ها