مسیر ورزش کارگری رو به پیشرفت اما کند - برگزیده ها