مدارک استقلال تایید شد/ یامگا و ژستد بدون مشکل در آبادان - برگزیده ها