مجموع واکسن‌های تزریق شده از ۱۴۹ میلیون دوز گذشت - برگزیده ها