ماموریت جدید جیمز باند خنداندن مردم است - برگزیده ها