لغو اعزام کمانداران به آمریکا به دلیل عدم صدور روادید - برگزیده ها