فلسطین: دولت جدید اسرائیل از تمامی دولت‌های قبلی فاشیست‌تر خواهد بود - برگزیده ها