ضرغامی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تحویل گرفت - برگزیده ها