صادرات ۴۰ تنی خوراک آماده آبزیان به روسیه برای نخستین بار در کشور - برگزیده ها