شمار قربانیان سیل پاکستان به ۱۳۴۳ تن رسید - برگزیده ها