شعر و زبان فارسی همراه با «درغگوهای دوست‌داشتنی» بررسی می‌شوند - برگزیده ها