سیل در مناطقی از اندونزی صدها نفر را آواره کرد - برگزیده ها