سهم کشاورزی از اشتغال استان سمنان ۱۷ درصد است - برگزیده ها