سفر بایدن چیزی به روابط عربستان-رژیم صهیونیستی اضافه نکرد - برگزیده ها