سخت کوشی و سماجتم باعث شد به موفقیت برسم! - برگزیده ها