سایه ترس بر استانبول پس از زلزله مرگبار «قهرمان‌ماراش» - برگزیده ها