زمین وزارت و کمیته غصب معنوی است!/ یک زمین استاندارد گلف در ایران نداریم - برگزیده ها