روز فوتبالی تلویزیون/گزارشگر ایران ـ اروگوئه مشخص شد - برگزیده ها