روایت زنده ماندن سربازی که از داربست سقوط کرد در شبکه دو - برگزیده ها