رضایی: پیش بینی قهرمان لیگ والیبال نشسته امکان پذیر نیست - برگزیده ها