رتبه برتر استان تهران بر اساس سنجش شورای امنیت کشور طی سه سال متوالی - برگزیده ها