ربیعی: برای آبرویمان بازی می‌کنیم / برای تیم پاداش در نظر گرفته شده است - برگزیده ها