رئیس جمهوری تونس انتقادات آمریکا را رد کرد - برگزیده ها