درخشش وفایی مقابل مرد شماره ۱۰ جهان در مسابقات آزاد انگلستان - برگزیده ها