درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی (۲ و ۳) - برگزیده ها