حماس از موضع رهبری و مردمی عراق در مخالفت با سازش با اشغالگران تقدیر کرد - برگزیده ها