حضرتی: امیدواریم شناگران در قهرمانی جهان رکوردهای ملی را ارتقاء دهند - برگزیده ها