توضیح دبیر درباره علت شادی نکردن فرنگی‌کاران روی سکوی جام جهانی - برگزیده ها