تعویق در زمان برگزاری انتخابات فدراسیون تیروکمان - برگزیده ها