تزریق ۵۱۱ هزار و ۵۱۵ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته - برگزیده ها