تزریق دوز یادآور باعث ایجاد لخته خون نمی شود - برگزیده ها