تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه بهداشت و درمان یک اولویت است - برگزیده ها