به جز حامیان رژیم صهیونیستی، جهان از نشست تهران استقبال کرد - برگزیده ها