بسکتبال ایران بر سر سفره ژاپن به صرف جام جهانی - برگزیده ها