بازیگر «اسکیپی» درگذشت/ خاطراتی که با یک کانگورو ماندگار شد - برگزیده ها