ایران واجد شرایط دریافت گواهی عاری از مالاریا است - برگزیده ها