"اوکراین"؛ عامل موثر بر تاخیر در مذاکرات وین - برگزیده ها