انتخاب صفرزاده به عنوان نماینده فنی فیبا - برگزیده ها