انتخاب سرپرست جدید برای فدراسیون اسکیت - برگزیده ها