امضای ۲۵ قرارداد و یادداشت تفاهم در سفر بن سلمان به سئول - برگزیده ها