امر به معروف، واکسن جامعه در برابر بیماری‌هاست/ برخی مداحی‌ها وهن تشیع است - برگزیده ها