اعتراضات ضد جنگ در لندن همزمان با گشایش نمایشگاه تسلیحاتی - برگزیده ها