اسلام هراسی و اسلام ستیزی در هند؛ دلایل و پیامدها - برگزیده ها