اسلامی: صنایع دفاعی و بخش فناوری‌های دفاعی همواره در کشور ما پیشتاز بوده است - برگزیده ها